Akamning xotini menga pul bergani haqidagi tushning talqini